FUKUOKA FLOWER DELUXE ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
FUKUOKA FLOWER DELUXE
Share Button

Fukuoka Flower Deluxe
6 วัน 4 คืน
BY THAI AIRWAYS(TG)

 

 

  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. สวนดอกไม้คุจุ ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) ทุ่งหญ้าคุซะเชนริ
2. ปราสาทคุมาโมโต้ SAKURA NO BABA JOSAIEN นั่งเรือเฟอรารี่สู่นางาซากิ
3. พิพิธภัณฑ์สงคราม ศาลเจ้าดาไซฟุ –ช้อปปิ้งเทนจิน
 

กำหนดการเดินทาง

6-11 / 13-18 / 20-25 มิถุนายน 2560
4-9 / 5-10 / 6-11 / 7-12 / 18-23 / 25-30 กรกฎาคม 2560
1-6 / 9-14 / 10-15 / 11-16 / 15-20 / 22-27 สิงหาคม 2560
5-10 / 12-17 / 19-24 กันยายน 2560

  วันแรก (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์C
 

logojapanexpert
 
โปรดสังเกตป้าย “JAPAN EXPERT”

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
  วันที่สอง (2) สนามบินฟุกุโอกะ โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบบปุ – พักรีสอร์ท แช่ออนเซ็น

00.50 น.

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08.00 น.

  ถึงสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…เดินทางสู่ เมืองโออิตะนำเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้นำมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย…

เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบบปุตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้…นำท่านเดินทางชม จิโกกุเมกุริหรือ “บ่อน้ำแร่นรก”สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำราม กึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส…

ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)

ที่พัก

  BEPPU WAN ROYALHOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  ***จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น***
  วันที่สาม (3) จิโกกุ เมกุริ – สวนดอกไม้คุจุ – ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) – ทุ่งหญ้าคุซะเชนริ – คุมาโมโต้ – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้คุจุ(Kuju Flower Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ มีดอกไม้มากกว่า 3 ล้านดอก จากกว่า 500 สายพันธ์ที่จะเบ่งบานตามแต่ฤดูกาลยกเว้นฤดูหนาว อยู่ที่บริเวณเชิงเขาทิศใต้ของเทือกเขาคูจู(Kuju Mountain) จังหวัดโออิตะ(Oita) ภายในสวนจะมีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบไปทั่วทุ่งดอกไม้หลายชนิด เช่น ดอกลาเวนเดอร์(lavender), บลูเบอร์รี่(blue berries), ดอกทิวลิป(tulips), ดอกทานตะวัน, ดอกป้อปปี้(poppies), ดอกมอสสีชมพู(Pink Moss) หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ชิบะซากุระ(Chibasakura) และอื่นๆอีกหลายชนิด โดยจะมีการจัดแปลงดอกไม้เอาไว้อย่างดี โดยจะรวมเอาชนิดที่บานพร้อมๆกันมาไว้ด้วยกัน ทำให้กลายเป็นสีสันที่ต่อเนื้อง สดใสสวยงาม นอกจากนี้ก็จะมีเรือนกระจกที่จัดแสดงดอกไม้เมืองร้อนอื่นๆ ร้านขายของที่ระลึก ร้านขนม รวมทั้งร้านอาหารบุฟเฟ่ด้วย และถ้าเป็นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีชาวสวนท้องถิ่นนำสินค้าจากไร่ของตัวเองเช่นผักผลไม้ต่างๆ มาขายด้วย

เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)

บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจูเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางสู่การ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีลมแรง หรือมีควันพวยพุ่งจากปล่องภูเขาไฟ อาจปิดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ประมาณ 785,000 ตารางเมตร ที่ถูกปกคลุมไปดว้ยผืนหญ้าสีเขียวขจีตั้งอยู่ใกลกับภูเขาไฟอะโซะ เหมาะแก่การถ่ายภาพและชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม นอกจากนี้ในช่วงเดือนมีนาคม – ธันวาคม มีบริการขี่ม้าชมทัศนียภาพบริเวณรอบๆนั้นด้วย (ไม่รวมค่าบริการขี่ม้าในค่าทัวร์)…ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้

  นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุมาโมโต้ ประกอบไปด้วย ถนนช้อปปิ้งหลักๆทั้งหมด 3 สาย คือ คามิโทริ ซึโมโทริ และถนนซันชินซึไก(Kamitori, Shimotori, Sun Road Shin-shigai) ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน ซึ่งเป็นย่านที่คึกคักมากที่สุดของตัวเมืองคุมาโมโต้(Kumamoto) ตลอดถนนมีหลังคาโค้งคลุมสามารถเดินทะลุถึงกันหมดได้อย่างสบายๆ จะเต็มไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านกิ๊ฟช้อป ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมากมาย ร้านสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ ร้านเกมตู้ คาราโอเกะ ปาจิงโกะ ผับ บาร์

ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(5)

ที่พัก

  SEKIA HOTEL KUMAMOTO หรือระดับเดียวกัน
  วันที่สี่(4) ปราสาทคุมาโมโต้ – SAKURA NO BABA JOSAIEN – นั่งเรือเฟอรารี่สู่นางาซากิ สวนสนุก Huis Ten Bosch – เทศกาลประดับไฟ

เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ (ชมด้านนอกกำแพง)…เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเม.ย.ปี 2016 ส่งผลให้โครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายทั้งหมดจึงปิดซ่อมไม่มีกำหนดเปิด แต่ลูกค้าสามารถเดินชมความสวยงามบริเวณรอบๆและถ่ายรูปกับตัวปราสาท (อาจติดนั่งร้าน)ได้ค่ะสร้างขึ้นในปี 1607 โดยคะโต คิโยมาสะ หอคอยทั้ง 49 หลังของปราสาทเป็นเครื่องไม้ทั้งหมด และส่วนใหญ่ก็ถูกเผาทำลายลงในปี 1877 ตอนเกิดสงครามจนถูกบูรณะขึ้นใหม่และได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งหอสังเกตุการณ์ คูน้ำ และกำแพงหิน ล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการในครั้งอดีตของปราสาทหลังนี้ทั้งสิ้น….

  นำท่านไปช้อปปิ้งย่าน SAKURA NO BABA JOSAIEN เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
  ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้(Kumamoto Castle)ที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่าของปราสาท ซึ่งจะมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆมากมาย มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ นับว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะแวะมาจับจ่ายซื้อของฝาก

เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(7)

บ่าย

  ออกเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองคุมาโมโต้เพื่อนำท่านเดินทางโดย นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ ท่าเรือชิมาบาระเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง…จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองนางาซากิ…นำท่านเดินทางสู่ ฮูส เทน บอช (Huis Ten Bosch)หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกทิวลิป นางเอกของฮูส เทน บอช ที่ชูช่อแบ่งบานอวดสายตานักท่องเที่ยวไปทั่วบริเวณ หรือเลือกถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในที่ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะดั้งเดิมของฮอลแลนด์แต่ได้สร้างโดยช่างชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นเมืองฮอลแลนด์มาก่อน โดยวัสดุก่อสร้างบางส่วนนำเข้าจากฮอลแลนด์ทั้งหมด เลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์ภายในฮูซ เทน บอช อาทิ Ornamental จัดแสดงเครื่องแก้วและโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain Museum จัดแสดงเครื่องถ้วยชามและลายครามต่างๆ สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆภายในเฮ้าส์ เทน บอช การแสดงโชว์ต่างๆ

  ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวตามอัธยาศัยค่ะ***

ที่พัก

  NIKKO HUISTEN BOSCH หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
  วันที่ห้า (5) สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ท่าเรือนางาซากิ (DEJIMA WALF NAGASAKI) – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ –ช้อปปิ้งเทนจิน

เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)

  นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยัง สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น และชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่จัดแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพังและเครื่องใช้บางชิ้นยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์….

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือนางาซากิอิสระเดินเล่นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย …อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่ท่าเรือ โดยท่าเรือแห่งนี้มีร้านข้าวหน้าปลาดิบที่มีชื่อเสียง(KAISEN ICHIBA) ราคาไม่แพงอีกด้วย

  ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงที่ท่าเรือนางาซากิ***

บ่าย

  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอะกะนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุสร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง จากนั้นได้เกิดเรื่องร้ายต่างๆ ขึ้นมากมายจนลือกันว่าต้นเหตุเป็นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชาในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน ระหว่างทางมาเมืองดาไซฟุ มีซากกำแพงปราการที่สร้างขึ้นต้านรับการรุกรานจากทัพมองโกลครั้งแรกปรากฏให้เห็นเป็นช่วงๆ

  นำท่าน ช้อปปิ้งย่านเทนจินย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน ถือเป็นแหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมดโดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย…
  ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

ที่พัก

  HAKATA MIYAKO HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  วันที่หก (6) สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.35

  เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะโดยเที่ยวบิน TG 649

14.55

  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
  อัตราค่าบริการ

เดินทาง 20-30 ท่าน = ไกด์ 1 คน // เดินทาง 35 ท่าน = ไกด์ 1 คน + หัวหน้าทัวร์ 1 คน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักคู่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเสริมเตียง

เด็กต่ำกว่า 12
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

6-11 JUNE’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

13-18 JUNE’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

20-25 JUNE’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

4-9 JULY’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

5-10 JULY’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

6-11 JULY’17

59,900

59,900

55,900

51,900

9,000

7-12 JULY’17

59,900

59,900

55,900

51,900

9,000

18-23 JULY’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

25-30 JULY’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

1-6 AUG’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

9-14 AUG’17

59,900

59,900

55,900

51,900

9,000

10-15 AUG’17

59,900

59,900

55,900

51,900

9,000

11-16 AUG’17

59,900

59,900

55,900

51,900

9,000

15-20 AUG’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

22-27 AUG’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

5-10 SEP’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

12-17 SEP’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

19-24 SEP’17

57,900

57,900

53,900

49,900

9,000

 

***ออกเดินทาง 20 ท่าน เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ***

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนชำระมัดจำทุกครั้งนะคะ***

 

เรียนท่านผู้มีเกียรติร่วมเดินทางทุกท่าน
***ข้อ 1 ถึง ข้อ 10 สำคัญมาก ***

 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายเหตุนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจาก ภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ ” ภัยธรรมชาติ” เช่น น้ำท่วม พายุหิมะถล่ม พายุทะเลทราย พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หรือปัญหาอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน เครื่องบินขัดข้อง แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ต่อสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่ท่านเดินทางไป
3. โรงแรม ยานพาหนะ มื้ออาหาร ทุกพีเรียดคุณภาพเหมือนกันหมด ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ สงกรานต์ ปีใหม่ ราคาตั๋วเครื่องบิน ราคาโรงแรม ราคายานพาหนะ แพงมากกว่าช่วงปกติ กรุณาเข้าใจในบริบทนี้ก่อนวางเงินมัดจำนะคะ
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่ม พาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางการบินไทยไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางเราจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันค่ะ โปรดทราบ!!! สายการบินไม่รับจอง LONG LEG ทุกกรณีค่ะ
5. หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่น ห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักแบบเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่มีเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลัง อาจไม่มีห้องว่างค่ะ
7. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ รายการอาหารตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ ข้อจำกัดทางภูมิกาศ และเวลา ณ. วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
9. ท่านที่เดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวคนญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์ค่ะ
10. โรงแรมในญี่ปุ่น ไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้ จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
11. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
12. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงชื่อกำกับเท่านั้น
14. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน เช่น วิวแชร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
15. การเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือวันเสาร์-อาทิตย์ของญี่ปุ่น อาจเจอสภาพจราจรติดขัดส่งผลให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่บางครั้งต้องเร่งรีบ เพื่อให้ทันท่องเที่ยวครบตามโปรแกรม
16. ตามกฏหมายของญี่ปุ่นอนุญาตให้คนขับรถทำงานวันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง เช่น เริ่มงานเวลา 08.00 น. ต้องเลิกงานเวลา 20.00 น. ทั้งนี้บริษัทฯอาจเจรจาเพิ่มเติมเวลาให้ตามความเหมาะสม จึงขอให้ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
17. กรณีออกตั๋วแล้วลูกค้ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อในทุกกรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั้งหมดเนื่องจากเราได้ชำระค่าโรงแรม อาหาร และพาหนะล่วงหน้าไปแล้ว (ทั้งนี้ขึ้นอยู๋กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
18. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
19. โรงแรมในญี่ปุ่นห้องส่วนใหญ่เป็นเตียงแบบ Twin แต่ละโรงแรมมีเตียงแบบ Double Bed น้อยมาก และไม่ใช่ขนาด KING SIZE BED ท่านที่ต้องการห้องแบบ Double Bed ห้องพักอาจต้องแยกชั้นจากห้องพักแบบ Twin รวมถึงบางห้องเป็นห้องปลอดบุหรี แต่อาจมีกลิ่นบุหรีรุนแรง หากท่านต้องการเปลี่ยนห้อง กรุณาแจ้งที่ไกด์ได้เลยค่ะ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในวันนั้นด้วย หากมีห้องว่างก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ)
20. กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักนอกเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ
21. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
22. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
23. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
24. ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่ม หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
25. ทางบริษัทฯจะไม่ชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
26. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
27. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
28. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
29. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้
30. ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมัน
31. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินเป็นระดับเทียบเท่า

 
เงื่อนไขการจอง

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

 
อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ
4. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา)

 
ไม่รวม

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ
4. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถวันละ 500 เยน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 50%
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจำ 100%
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
2. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดยาว เทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าตั๋วให้กับสายการบินเต็มจำนวนล่วงหน้า รวมถึงค่าที่พักในต่างประเทศ เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจะกี่วันก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตากำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาทต่อท่าน
4. หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด
5. ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและญี่ปุ่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 
ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปนี้

1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทำงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทำงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น

 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฏหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา****

 
 

792 total views, 1 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความFUKUOKA FLOWER DELUXE